W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Zdrowia projektem Ustawy o Zdrowiu Publicznym i przekazaniu dokumentu do konsultacji społecznych, organizacje reprezentujące pacjentów z cukrzycą przekazały swoje uwagi do ustawy. Środowisko diabetologiczne domaga się priorytetowego potraktowania cukrzycy w Polsce oraz reprezentacji pacjentów w zespołach doradczych powołanych do wdrażania i monitorowania Narodowego Programu Zdrowia. Liderzy organizacji diabetologicznych zapowiedzieli także, że pracują nad długoletnią, obywatelską strategią dla cukrzycy, która zostanie przekazana do decydentów w połowie roku. W uwagach przekazanych do projektu Ustawy o Zdrowiu Publicznym organizacje pacjentów diabetologicznych postulują przede wszystkim o wpisanie cukrzycy do priorytetowych obszarów działań koordynowanych przez Ministerstwo w zakresie profilaktyki i ograniczenia zdrowotnych następstw chorób. Organizacje wnioskują także o uwzględnienie reprezentacji pacjentów w zespołach opiniodawczo doradczych do przygotowania, monitorowania, a także ewaluacji wdrażania w życie Narodowego Programu Zdrowia. Przedstawiciele osób z cukrzycą proponują także wprowadzenie akcyzy na te środki spożywcze, których nadmierne spożycie przyczynia się do narastającej epidemii otyłości, a w konsekwencji cukrzycy typu 2. Uwzględnienie uwag wniesionych przez środowisko diabetologiczne jest niezwykle istotne dla wprowadzenia systemowej, długoletniej strategii prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce. Sytuacja diabetyków w Polsce nie zmienia się bowiem od wielu lat. Diabetolodzy i pacjenci chorujący na cukrzycę bezskutecznie zwracają się z prośbą do Ministra Zdrowia o zajęcie się ich problemami. Z tego powodu, równolegle do wnoszonych uwag do Ustawy o Zdrowiu Publicznych, organizacje diabetologiczne od wielu miesięcy pracują nad strategią określającą najważniejsze priorytety i kierunki działań, jakie powinny zostać podjęte przez polski rząd w zakresie przeciwdziałania cukrzycy w perspektywie najbliższych 10 lat. Dokument opracowany przez organizacje w ramach projektu „Cukrzyca 2025” zostanie przekazany opinii publicznej w połowie roku.

 

Uwagi organizacji pacjentów z cukrzycą do Ustawy o Zdrowiu Publicznych